English

Allmänna villkor och avbokningsregler

 1. Allmänt

  Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler.

  Mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier, om gästen eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6.000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen, ej heller låta fler personer övernatta i rummet vad som avtalats. Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 2.000 SEK för låsbyte.

  Strandås Gästgiveri har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Strandås Gästgiveri gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5.000 SEK. Strandås Gästgiveri förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Strandås Gästgiveri ansvarar inte för kvarglömda saker.

  För konferenser/ gruppbokningar gäller även särskilda regler, vänligen se längre ner på sidan.

 2. Beställning och bokningsbekräftelse

  En beställning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Givetvis behöver du även informera oss om det förekommer eventuella matavvikelser.

 3. Ankomst och avresa

  Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 11.00. Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18.00. Kommer du senare, måste du meddela hotellet på förhand. Utländska gäster är skyldiga att uppvisa giltigt pass och betala vid ankomst.

 4. Avbokning och utebliven ankomst

  Om inte annat är överenskommet vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl 18.00 dagen före ankomst. Uteblir Du som gäst/eller om Du avbeställer en bekräftad bokning för rum senare än kl 18.00 dagen före ankomst, får Du betala rumshyra för ett extra dygn per bokat rum. Har hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta även dessa.

 5. Tidig avresa och vistelse på obestämd tid

  Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du för ytterligare ett dygn. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

 6. Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål

  Om hotellet inte kan ge dig rum vid ankomst, så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard. Hotellet är rök- och djurfritt. Vid överträdelse av rökförbud eller djurförbud har hotellet rätt att debitera kunden kostnader, se ovan.

 7. Betalning

  Hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast vid ankomsten till hotellet. Vid bokning tidigare än 30 dagar före ankomst skall bokningsavgift på 750 SEK/rum vara oss tillhanda senast inom 10 dagar, bokningsavgiften avräknas vid slutbetalning. Inbetalas till BG 623-9693, glöm inte att ange bokningsnummer. Vid utebliven betalning är beställningen inte bindande för Strandås Gästgiveri. Slutlig inbetalning skall vara oss tillhanda senast 30 dagar innan ankomst.

  Vid bokning senare än 30 dagar i förväg skall hela beloppet vara oss tillhanda inom 10 dagar. Sker ej betalning i rätt tid har vi rätt att anullera din bokning. Missar man en betalning räknas det som avbokning från kundens sida och då gäller reglerna för avbokning.

  Vid eventuell överenskommelse om fakturering, efter sedvanlig kreditkontroll gäller 10 dagar netto från fakturans datum, därefter äger Strandås Gästgiveri rätt att ta ut 20 % i dröjsmålsränta. Faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. Överenskommelse om fakturering kan endast göras vid bokning.

  Vi tar emot de flesta bank/kontokort såsom VISA, Mastercard (dock ej American Express eller Diners) och svenska kontanter (SEK). Strandås Gästgiveri reserverar sig för eventuella prisändringar.

 8. Förvaring, värdesaker, bagage och värdesaker på rummet

  Hotellet har rätt enligt lag att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det. Lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Strandås Gästgiveri har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet.

 9. Din egen säkerhet

  Tag alltid reda på var nödutgångar och brandsläckare finns.

Särskilda bestämmelser för gruppbokningar

Vid grupp-, arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar gäller även allmänna bestämmelser och avbokningsregler enligt fastställda regler av SHR.

 1. Giltigt avtal om bokning av kurs/konferens eller annat arrangemang, träffas samma dag skriftlig bekräftelse skett från Strandås Gästgiveri.
 2. Senast fyra veckor före konferensens början skall beställaren lämna Strandås Gästgiveri uppgift om antal deltagare samt hotell- och konferensutrymmen.
 3. Senast två veckor före kursens/konferensens början skall beställaren lämna Strandås Gästgiveri deltagarförteckning med ankomst- och avresetider. Samtidigt skall beställaren lämna konferensprogram och uppgifter om den konferensutrustning samt möblering som önskas. Detta skall även innefatta tider för måltider. Finns önskemål om speciella arrangemang, exempelvis ändrade måltidstider, à la carte middag, vickningar eller annan aktivitet är vi tacksamma om detta meddelas senast två veckor innan.
 4. Vid avbokning senare än fyra veckor före konferensen skall beställaren ersätta Strandås Gästgiveri med 75% av det avtalade priset, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.
 5. Vid avbokning senare än två veckor före konferensens början skall beställaren till fullo ersätta Strandås Gästgiveri det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.
 6. Om Strandås Gästgiveri haft särskilda kostnader eller utlägg till följd av avbokningen eller minskningen, skall detta ersättas till fullo av beställaren.
 7. Beställaren har att erlägga likvid för fakturerat belopp senast 10 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta uttages vid försenad likvid.
 8. Beställaren är gentemot Strandås Gästgiveri ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtal även när dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig.
 9. Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Strandås Gästgiveri berättigade att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Strandås Gästgiveri skall omgående informera beställaren om pristillägget.
 10. Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Strandås Gästgiveris kontroll berättigar Strandås Gästgiveri att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.
 11. Strandås Gästgiveri är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.
 12. Beställda rum kan som regel disponeras från ca 15.00 första dagen.
 13. Strandås Gästgiveri har fullständiga spriträttigheter, vilket bland annat innebär att medhavd sprit inte får förtäras i de av myndigheten insynade lokalerna.
 14. Strandås Gästgiveri reserverar sig för eventuella prisförändringar.